top of page

תנאי שימוש למשתמש באפליקציה ובאתר

תאריך עדכון אחרון

27.10.2019

אתר האינטרנט שכתובת andarsolutions.com ("האתר") והאפליקציה אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך ("האפליקציה"), שייכים לחברת Andar Solutions ("אנו" או "החברה").

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש באתר ו/או באפליקציה. האפליקציה מתווכת בין צורכי שירותים, כמוך, בין אם כלקוח פרטי ובין אם כלקוח ו/או משתמש עסקי, כהגדרתם להלן, ("משתמש/ת/ים" או "את/ה") המעוניינים לקבל שירותי תחבורה, מצד אחד, לבין ספקי שירותי תחבורה, נהגים ו/או או מפעילי רכבים ("ספקי השירות/ים") המעוניינים לספק שירות מצד שני, וכן מאפשרת גישה ללקוח ו/או למשתמש עסקי למערכת הניהול (כהגדרתה להלן). האפליקציה קיימת בשביל לקשר בין משתמשים וספקי שירות בעזרת נתינת דרך אמינה, מהירה, ובטוחה לשימוש בשירותי תחבורה. האפליקציה מאפשרת, בין היתר, הן למשתמש והן לספק השירותים למצוא זה את מיקומו של זה באמצעות טכנולוגית מערכת מיקום גלובאלית (GPS) וטכנולוגיות נוספות (להלן וביחד: ה"שירותים").

עצם הכניסה לאתר, הורדת מידע, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים מטה ("תנאי השימוש") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש/ת, באפליקציה ו/או באתר, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה. כל שימוש באפליקציה, באתר ובשירותים בתחומי מדינות אחרות, כפוף לתנאי השימוש הרלוונטיים באותן מדינות ("תנאי המדינות האחרות"). ככל שתשתמש/י באפליקציה ו/או בשירותים במי מדינות אלו, קבלת תנאי שימוש אלו מהווה קבלה גם של תנאי המדינות האחרות, ועל אחריותך כמשתמש/ת לבדוק ולקרוא את תנאי המדינות האחרות לפני השימוש באפליקציה ו/או בשירותים באותן מדינות.

מלבד במקרה של משתמשים ולקוחות עסקיים, כמפורט להלן, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה והאתר, יגברו תנאי שימוש אלה.

הרישיון

בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, לא– בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) או אנדרואיד ("המכשיר הנייד"), ובנוגע לשימוש באפליקציה – גם בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך (למכשיר תוצרת Apple- : App Store Terms of Service, ולמכשיר הנתמך במערכת אנדרואיד: Google Play Terms of Service ) (להלן: ה"רישיון").

ניתן להשתמש באתר ו/או באפליקציה באמצעות מכשיר נייד או מחשב אשר תואמים את דרישות השירותים. החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים למכשיר הנייד או למחשב אשר ברשותך.

למי מותר להשתמש באתר, אפליקציה ובשירותים?

כל משתמש/ת מוזמנ/ת להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותים, כל עוד הוא/היא מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש.

יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לאתר ו/או לחלק או לכל השירותים באפליקציה ובאתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

חסימת גישתך לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע/י או תנסה/י לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה ו/או האתר או בצד שלישי כלשהו. אנו נהיה רשאים למנוע ממך לעשות שימוש בשירותי האפליקציה ו/או האתר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר.

אם נחסמה גישתך לאפליקציה ו/או לאתר כאמור, לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם באפליקציה ו/או באתר תחת שם משתמש/ת אחר/ת בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה ו/או לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

איזה שימוש מותר באתר ובאפליקציה ו/או בשירותים?

הנך רשאי/ת לעשות באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באפליקציה ו/או באתר. אינך רשאי/ת לעשות שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באתר, לרבות גביית תשלום כלשהו עבור שירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שתופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר.

אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באפליקציה ו/או באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

במסגרת השימוש באפליקציה ו/או באתר עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה באפליקציה ו/או באתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בה, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה (Automated Data Mining Tools, Crawlers), בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם ע"י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האפליקציה והאתר ו/או במי מהמשתמשים באפליקציה ו/או באתר ו/או בזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או האתר ו/או האופן שבו הן פועלות; (ד) יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של האפליקציה ו/או האתר; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה ו/או לאתר ו/או לשירותים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה ו/או לאתר ו/או השירותים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידה, בעיצוב האפליקציה, האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים; (ח) העברה באמצעות האפליקציה ו/או האתר ו/או השירותים של כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על ת הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (ט) העברה באמצעות האפליקציה ו/או האתר ו/או השירותים של מסר פרסומי (Spam); (י) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באפליקציה ו/או באתר אשר דורש סיסמא ללא שקיבלת לשם כך סיסמא מהחברה; וכן (יא) להשתמש באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

מערכת היחסים בין המשתמש לספקי השירותים

על אף היות החברה גורם מתווך בלבד בין המשתמש לספקי השירותים, הנך מתחייב\ת להתייחס לספקי השירותים בכבוד, לא לגרום להם ו/או לרכביהם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך השימוש בשירותים ו/או ברכביהם של ספקי השירותים.

ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון באתר

נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באפליקציה ובאתר ללקוחות פרטיים (כפי שיוגדרו על ידי החברה מעת לעת) ("הלקוח הפרטי") לצורך הזמנת השירותים ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. ככל שהחברה תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים המסופקים דרך האפליקציה, תתפרסם על כך הודעה באפליקציה ו/או באתר. בכל מקרה לא נגבה כל תשלום ממך ללא הסכמתך המפורשת לכך.

על מנת לבקר באתר אין צורך בהרשמה. אולם, על מנת להשתמש באפליקציה ו/או בחשבון משתמש/ת באתר ("החשבון") יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש/י למסור מידע אישי שלך, לדוגמא, שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. יתכן ורישומך לאפליקציה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האפליקציה ו/או האתר. אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה אך דע/י לך כי לא תוכל/י לעשות שימוש באפליקציה ובחשבון הדורשים הרשמה לשירותים אלה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה לחשבון ו/או לאפליקציה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה. שימוש האפליקציה ו/או האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה להלן.

עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון ועל עדכון האפליקציה ו/או החשבון בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.

את/ה אחראי/ת באופן בלעדי ומלא, לשמור על: (1) סודיות הסיסמא באפליקציה ו/או בחשבון (במידה ויש כזו); (2) כל פעילות אשר תתבצע תחת האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד שלך או במסגרת החשבון; (3) השימוש של כל צד שלישי באפליקציה בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד שעליו הותקנה האפליקציה (להלן בסעיף זה: "גניבת המכשיר"). אינך רשאי/ת להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על פי האפליקציה ו/או החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלך ו/או באפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד ו/או בחשבון או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגע לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@andarsolutions.com. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי/ת לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או באתר.

במידה והלקוח/ה הפרטי/ת שילם/ה עבור הנסיעה במונית באמצעות כרטיס אשראי, אזי לאחר אישור התשלום במועד סיום הנסיעה, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק/ה הלקוח/ה הפרטי/ת בעת פתיחת החשבון כאמור לעיל, קבלה עבור התשלום כאמור. שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה. חשבונית המס תסופק ללקוח/ה הפרטי/ת על ידי ספק השירותים, ועל ידו בלבד. החברה אינה אחראית על חשבוניות המס בגין כל נסיעה, ועל הלקוח/ה הפרטי/ת לפנות לספק השירותים הרלוונטי בדרישה לקבלת חשבונית כאמור.

לקוח/ה עסקי/ת ומשתמש/ת עסקי/ת

לקוחות עסקיים במסלולים מסויימים (כפי שיוגדרו על ידי החברה מעת לעת) ("הלקוח/ה העסקי/ת") יפעלו בהתאם להסכם ייעודי שייחתם בין כל לקוח/ה עסקי/ת לבין החברה, שיגדיר, בין היתר, את דמי המנוי, תנאי התשלום ושאר הפרטים המסחריים להתקשרות בין הלקוח/ה העסקי/ת ובין החברה ("ההסכם העסקי"). הלקוחות העסקיים יאפשרו לגורמים מטעמם, כגון עובדים, ספקי שירותים או כל צד שלישי ("המשתמש/ת העסקי/ת"), להשתמש בשירותים במסגרת החשבון של הלקוח/ה העסקי/ת, שיוגדר עבור כל משתמש/ת עסקי/ת באמצעות המכשיר הנייד שלו/ה ("חשבון הלקוח/ה העסקי/ת"). המשתמש/ת העסקי/ת ידרש/תידרש לציין פרטים שונים בעת הזמנת השירותים ככל שיידרשו על ידי החברה, ביניהם, בין היתר, יעד הנסיעה המבוקש.

עבור הלקוחות העסקיים והמשתמשים העסקיים, כאשר אלו עושים שימוש באפליקציה במסגרת המשתמש/ת ו/או חשבון הלקוח/ה העסקי/ת ולא במסגרת הלקוח/ה הפרטי/ת, בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם העסקי לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו הוראות ההסכם העסקי.

אנו נספק ללקוח/ה העסקי/ת גישה למערכת ניהול משתמשים והרשאות הכוללת, בין היתר, אפשרות ליצירת דו"חות נסיעה ומערכת ניהול ובקרה על הנסיעות המוזמנות ("מערכת הניהול") של המשתמשים העסקיים של כל לקוח/ה עסקי/ת. המשתמש/ת העסקי/ת מצהיר/ה כי הוא/היא מאשר/ת ומודע/ת לכך שבעת שימוש בשירותים באמצעות חשבון הלקוח/ה העסקי/ת דרך האפליקציה ו/או האתר, הוא/היא מאפשר/ת לגורמים המורשים מטעם הלקוח/ה העסקי/ת גישה לכל המידע המופק במהלך השימוש בשירותים על ידי המשתמש/ת העסקי/ת, לרבות, ללא הגבלה, יעדי נסיעה, מועדי ומסלולי נסיעה ועוד. כמו כן, המשתמש/ת העסקי/ת מצהיר/ה ומאשר/ת כי יש לו/ה את הסמכות והאישור הנדרשים על ידי הלקוח/ה העסקי/ת על מנת לחייב את חשבון הלקוח/ה העסקי/ת בגין שימוש בשירותים.

משתמש/ת קצה יכול/ה להירשם באמצעות האפליקציה במקביל הן כלקוח/ה פרטי/ת והן כלקוח/ה עסקי/ת באותו מכשיר נייד. במקרה כזה, על משתמש/ת הקצה לוודא כי הזמנת השירותים בכל מקרה ומקרה מתבצעת במסגרת סוג הלקוח הרצוי, והחברה אינה אחראית על טעות בסוג הלקוח שבאמצעותו נעשה שימוש בשירותים, ועל כל נזק או הפסד שעלול להיגרם למשתמש/ת הקצה או לכל צד שלישי בעקבות טעות כאמור.

בכל המקרים שבהם נשלחת קבלה לכתובת דואר אלקטרוני, שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה. הנך מצהיר/ה ומסכים/ה כי: (א) קבלת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; ב) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במידה שהקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (ג) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.

מדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה, וכיצד היא משתמש/ת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים.

זיהוי על ידי המכשיר הנייד

הדרך העיקרית לפיה אנו מזהים משתמשים במערכת היא באמצעות מספר הטלפון של המכשיר הנייד שלהם. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את החשבון ו/או האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד של המשתמש/ת. אנחנו מפצירים במשתמשים לשמור להגן על המכשיר הנייד שלהן באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר הנייד, על מנת לשמור על פרטיותם ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או באתר.

סוגי מידע

מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה. "מידע אישי" הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, תמונת פרופיל, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה בעת השימוש בשירותים באמצעות האפליקציה ו/או האתר. המידע האישי שמסרת לחברה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת בלבד. כמו כן, מידע אודות שימושים ספציפיים שביצעת באמצעות האפליקציה והאתר, לרבות, ללא הגבלה, מועדי נסיעות שביצעת, מוצא ויעד, פרטי התשלום, סוג הרכב וספק השירותים שסיפק לך את השירות שביקשת, ייאסף אף הוא באמצעות האפליקציה והאתר וייחשב כחלק מה"מידע האישי" כאמור לעיל.

בניגוד למידע האישי, "מידע סטטיסטי" הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. המידע הסטטיסטי הנאסף על ידנו ועל ידי צדדים שלישיים עשוי להכיל מידע על נוהגי השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר, השירותים אותם ביקשת, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו התחברת לאפליקציה וכדומה. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האפליקציה והאתר ובמקרים מסוימים על ידי צדדים שלישיים נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.

למען הסר ספק, כל מידע סטטיסטי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, בשלב הרישום לאפליקציה ו/או בעת הזמנת שירותים באמצעות האפליקציה ו/או בהרשמה לחשבון, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה (להלן: "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה, האפליקציה והחשבון לא יוכלו לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאפליקציה ו/או בחשבון, תוכל/י לעדכן את הנתונים.

שימוש במידע

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באפליקציה ו/או באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באפליקציה, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באפליקציה ו/או באתר.

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר ו/או באפליקציה, ו/או לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאת/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת"). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאפליקציה או לאתר בכתובת info@andarsolutions.com.

החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם וכדומה. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל יתר משתמשי האפליקציה ו/או האתר, באופן שלא יזהה אותך ו/או את יתר לקוחות האפליקציה ו/או האתר באופן אישי.

החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.

כל השימוש במידע האישי המוזכר בסעיפים א-ד לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

מסירת מידע לצד שלישי

מידע אישי –החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

אם החברה ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;

אם מסירת המידע האישי הינה לשלוחים של החברה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ותפעול האפליקציה ו/או האתר;

על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;

אם תבצע/י באפליקציה ו/או באמצעותה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי ההסכם;

אם החברה תמכור את פעילות האפליקציה ו/או האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האפליקציה ו/או האתר, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האפליקציה ו/או האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

מידע סטטיסטי – החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או לצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

שים/י לב: אנו לא נאסוף עלייך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר במסגרת קבלתך את תנאי השימוש.

אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת לנו ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בשעת השימוש באתר ו/או באפליקציה, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש, מאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתרו/או האפליקציה.

מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת.

זכות עיון במידע

הינך זכאי/ת לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של החברה. לפני שתוכל/י לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ושאלות לגבי נסיעות אחרונות שביצעת (להלן: "הליך הזיהוי"). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לחברה על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של החברה, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:info@andarsolutions.com . לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מהחברה לספק לך את השירותים ו/או המוצרים באפליקציה ו/או באתר, כולם או חלקם. במידה ותבקש/י מהחברה למחוק את המידע האישי לגביך, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפוך את המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך והנך הנושא/ת הבלעדי/ת בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים/ה ומאשר/ת כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באפליקציה ובאתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה. כמו כן, עליך לשמור על שם המשתמש/ת וסיסמת הגישה לאפליקציה ו/או לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר וכדאי שתתמיד להחליף את הסיסמא שלך מידי כמה חודשים.

"הודעות Push"

החברה מיישמת באפליקציה שירות הודעות בדחיפה ("הודעות ה-Push") שהיא שיטה המאפשרת לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה (Apple או אנדרואיד, לפי העניין). במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שעל גביו מותקנות האפליקציה ובו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות Push באמצעותן תוכל/י להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי את/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והאפליקציה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה.

הינך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, והינך רשאי/ת לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.

אובדן ו/או גניבת המכשיר הנייד

במקרה של אובדן המכשיר הנייד ו/או גניבת המכשיר, עליך להודיע על כך ללא דיחוי לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:info@andarsolutions.com. לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי, החברה תפעל על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בשירותים באמצעות המכשיר הנייד שלך ו/או החשבון, וכן על מנת לשמור את נתוני השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים ולסייע בהעברתם למכשיר הנייד שלך, ככל שתחפוץ/י בכך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, באתר, במערכת הניהול ובשירותים המוצעים בהם, לרבות המשוב כהגדרתו להלן, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האפליקציה, האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה ולאתר, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה והאתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האפליקציה והאתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

הנך מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האפליקציה והאתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באפליקציה ובאתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

בעת שימושך באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

המשוב

הנך מוזמנ/ת להעביר לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני, האפליקציה, דף הפייסבוק שלנו או בכל דרך אחרת הצעות לשיפור וייעול השירותים (להלן: "המשוב"). החברה אינה מתחייבת להשתמש במשוב בכל צורה. בנוסף, המשוב לא יקנה לך שום בעלות בקניין הרוחני כמפורט בפסקה לעיל, ומובהר בזאת כי לא תהי/ה זכאי/ת לקבלת פיצוי או תמורה מכל מין וסוג מהחברה בגין המשוב, בין אם החברה השתמשה בו בפועל ובין אם לאו.

ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

הנך מעניק/ה בזו לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (ככל שמסרת אותה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לספקי השירותים אשר מספקים את שירותיהם באמצעות החברה. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לך את שירותי התחבורה בפועל.

הנך מאשר/ת ומסכים/ה בזאת כי האפליקציה והאתר משמשים כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים וכי החברה, כגוף המפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותי הסעה במוניות ו/או שירותי תחבורה בכל דרך אחרת למשתמשי הקצה. החברה אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בינך כמשתמש/ת לבין ספק השירותים.

ככל שלאחר קבלת מס' הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותים הרלוונטי באמצעות האפליקציה ו/או האתר, תגיע/י להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. הינך מצהיר/ה בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי/ת באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, והינך משחרר/ת בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים.

ספקי השירותים אליהם תופנה באמצעות האפליקציה ו/או האתר, הינם גורמים בלתי קשורים אלינו אשר הציגו והתחייבו בפנינו כי להם ההיתרים והרשיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים.

לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מספקי השירותים, עשויה להינתן לך האפשרות לדרג את ספק השירותים וכן למשב את אופן השירות שניתן על-ידו (ה"פידבק").

אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי ספקי השירותים וכן על הפידבק הניתן ע"י המשתמשים, לצורך הערכת מידת התאמתם של ספקי השירותים לצרכי המשתמשים. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקות נאותות כלשהן, ואיננו מבצעים בדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) ואיננו מתחייבים כי ספקי השרתים מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים כאמור.

ספקי השירותים אשר מספקים את שירותי התחבורה הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי החברה, הם אינם משמשים כנציגינו ו/או שלוחנו ואנו אינם משמשים כנציגיהם ו/או שלוחיהם בשום אופן וצורה. אנו משמשים כמתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, ככל שתתבצע, בין ספק השירותים הרלוונטי לביניכם ו/או לבין צד שלישי כלשהו, וכן בשירות הניתן על ידי ספקי השירותים בפועל.

תשלום בכרטיסי אשראי

אנו משתמשים, בין עבור עצמנו ובין כמתווכים בינך לבין ספקי השירותים, בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות האתר ו/או האפליקציה (להלן: "חברות עיבוד התשלומים" ו-"שירותי עיבוד התשלומים", בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, ואנו מפצירים בכם לקרוא אותם בעיון, לרבות תנאי השימוש של חברת Rivhit הזמינים בלינק הבא:http://www.rivhit.co.il/, טרם השימוש באפליקציה ו/או באתר. במסגרת שירותי עיבוד התשלומים, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על ידי המשתמש/ת באפליקציה ו/או באתר ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום ("פרטי האשראי") ומגיעים לחברת עיבוד התשלומים. לאחר שהנתונים לעיל עוברים לחברת עיבוד התשלומים, אנו מקבלים מחברת עיבוד התשלומים מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בין המשתמש/ת באתר ו/או באפליקציה לבין פרטי האשראי שלו/ה לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור השירותים הניתנים באתר ו/או באפליקציה. איננו משתמשים בעצמנו בפרטי האשראי ואיננו שומרים את פרטי האשראי במאגרי המידע שלנו. אנו מסירים כל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת האתר ו/או האפליקציה הוא על אחריותך בלבד. בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי שירותי עיבוד התשלומים מתבצעים במסגרת האפליקציה ו/או האתר בשם ועבור ספקי השירותים, וששליחת הקבלה עבור השירות שהתקבל על ידך על ידי ספקי השירותים, לפי העניין, לא מהווה התקשרות ישירה בינינו ובינך לצורך אספקת השירותים, אלא אם הוסכם במפורש אחרת.

חברות עיבוד התשלומים עשויות להשתמש בפרטי האשראי אך ורק לצורך: 1) שיפור שירותי עיבוד התשלומים (ללא שימוש במידע אישי); (2) יישום מנגנוני מניעת הונאת או בקשר לסכסוכים משפטיים בין חברת עיבוד התשלומים לבין המשתמשים ו/או החברה. בנוסף, חברת עיבוד התשלומים תוכל להעביר מידע סטטיסטי אנונימי שהיא אוספת לצדדיים שלישיים לצרכיה המסחריים.

מסגרת אשראי

כאשר משתמש/ת בוחר לשלם בכרטיס אשראי באמצעות שירותי עיבוד התשלומים, המשתמש/ת נותן/ת את הסכמתו/ה לביצוע בדיקת מסגרת אשראי אשר במהלכה "נתפסים" 50 שקלים מהחשבון (להלן: "בדיקת מסגרת"). במידה והבדיקה נכשלת, המשתמש/ת יתבקשו להזין אמצעי תשלום אחר או לשלם במזומן. במידה והבדיקה מצליחה, אנחנו נשלח הודעה מיידית לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית אודות "שחרור" המסגרת. משך זמן השחרור בפועל כפוף לסוג כרטיס האשראי אשר ברשות המשתמש/ת. ייתכן ובמסגרת בדיקת המסגרת תישלח למשתמש/ת הודעה מטעם חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית המתייחסת לבדיקת המסגרת כחיוב בסך גובה תפיסת המסגרת. למען הסר ספק, בדיקת המסגרת לא מחייבת את אמצעי התשלום בפועל בשום מקרה, בין אם תתקבל הודעה כאמור מטעם חברת האשראי ובין אם לאו, ובמידה והתגלה בחשבונכם חיוב בפועל על סך 50 שקלים שאינו סכום התשלום עבור הנסיעה, עדכנו אותנו ונדאג לזכותכם. במסמך תנאי שימוש זה, "כרטיס אשראי" משמעו כאמור בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט, כרטיס אשראי נטען ו/או כל כרטיס אחר הנטען מראש.

קופונים

קודי שוברי ההנחה ("קופונ(ים)") אשר נשלחו אליך באמצעות אחד מאלה: דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות ה-Push ו/או עודכנו בחשבונך באפליקציה, מהווים הצעה לרכישת מוצרים ושירותים מאיתנו, במחיר מוזל, במועדים, במחירים ובתנאים המפורטים להלן ו/או המצוינים באפליקציה ו/או באתר ("תנאי הקופונים").

השימוש בקופונים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ו/או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים באפליקציה ובאתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בקופונים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם.

הוראות תנאי הקופונים אלו יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, לרבות רכישת מוצרים ושירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי הקופונים לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין השימוש בקופונים, יגברו הוראות תנאי הקופונים.

מימוש הקופונים

באמצעות הקופונים תוכל לרכוש מוצרים ושירותים מסוימים של החברה, באמצעות מסירת/הזנת קוד ההנחה המופיע על-גבי הקופון הרלוונטי כחלק מהליך הרכישה. במידה והינך נתקל בקשיים כלשהם במימוש הקופונים, אנא פנה אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת:

info@andarsolutions.com, ובו הודעה המציינת, בין היתר, פרטים אודות השירות הרלוונטי וקוד ההנחה המצוין על גבי הקופון שברשותך.

הגבלות השימוש

מימוש הקופון יעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בלבד.

הקופון הינו אישי ולא ניתן למכירה, להעברה ו/או להמחאה, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.

ישנם קופונים עבורם קבועה תקופת מימוש מקסימאלית שבמסגרתה ניתן לממשם. לאחר סיום תקופה זו, לא יהא לקופון כל תוקף, ותאבד את זכאותך לרכוש את המוצר או השירות במחיר מוזל, מבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בעבור הקופון.

השימוש בקופון הינו חד-פעמי, לאחר השימוש יבוטל התוקף של הקופון ולא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש נוסף.

הקופונים אינם ניתנים להמרה לכסף, לרבות בעבור ביצוע רכישות אחרות, וכן לא ניתן לשלם חובות עבר באמצעות הקופונים. לא יוחזר עודף או החזר מכל סוג שהוא בעד קופון שלא מומש על ידך, או שמומש חלקית.

אין כפל מבצעים ברכישות המתבצעות באמצעות קופונים אלא במידה והחברה תודיע על כך מראש ותפרסם על כך הודעה באתר ו/או באפליקציה.

מניעת השימוש בקופונים

החברה רשאית למנוע ממך את השימוש בקופונים, לרבות את רכישת השירותים במחיר מוזל באמצעותם, בין באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הנמקה וללא מתן הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:

א. הפרת את תנאי הקופונים;

ב. החברה סבורה כי בצעת או שהנך עתיד/ה לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין, באמצעות שימוש בקופון;

ג. עשית שימוש בקופון כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם; ו/או

ד. מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

שינויים בתנאי הקופונים

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי הקופונים בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי הקופונים ילוו בהודעה מוקדמת על כך באתר ו/או באפליקציה. שינויים בתנאי הקופונים שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת באתר ו/או באפליקציה. המשך שימושך בקופונים לאחר עריכת השינויים בתנאי הקופונים כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי הקופונים החדשים. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי הקופונים החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בהם.

מדיניות שירות

כאשר את/ה מזמין/ה נסיעה במונית עם נהג שהוזמן באמצעות האפליקציה ו/או האתר שלנו, אנחנו לא גובים ממך עמלה כלשהי עבור שימוש בשירותים שלנו. עם זאת, אנו עשויים לגבות דמי שירות בסך 10 ₪, בכל אחת מהנסיבות הבאות, רק במידה והשתמשת בשירותים שלנו ובסופו של דבר לא ביצעת נסיעה:

א. בהזמנת נסיעה מיידית, אם הוקצה לך נהג, ולא ביטלת את ההקצאה בתוך 3 דקות ממועד ההקצאה; ו/או

ב. בהזמנת נסיעה עתידית, אם לא ביטלת את נסיעתך עד 15 דקות לפני מועד האיסוף שהזנת כחלק מההזמנה שביצעת, או אם הוקצה לך נהג ולא ביטלת את ההקצאה בתוך 5 דקות ממועד ההקצאה.

במידה והנהג שלך מתעכב ביותר מ-5 דקות מזמן ההגעה המשוער לאחר ההקצאה או ממועד האיסוף שהזנת בהזמנה עתידית, לא תחויב/י בדמי שירות בכל מקרה.

אנו תמיד ניידע אותך לפני שאת/ה מאשר/ת פעולה הכרוכה בגביית דמי שירות.

 

תנאים נוספים הקשורים לשירותים

השירותים המוצעים על ידנו משתנים ומתעדכנים מעת לעת. אנחנו שומרים את הזכות להסיר שירותים מסוימים או להוסיף שירותים מסוימים במסגרת כלל השירותים הניתנים על ידנו, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים, וככל שהוצגו בפניך תנאים נוספים במסגרת השימוש באפליקציה ו/או האתר, תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש.

תעריפים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באפליקציה ו/או באתר ו/או במבצעים שונים, כפי שהחברה תבחר ליישם מעת לעת.

תקופת ההסכם וביטול ההסכם.

תנאי שימוש אלו ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים ("תקופת ההסכם").

במידה ואת/ה מבקש/ת לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה:info@andarsolutions.com. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח לך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.

במידה ואנו נבקש לבטל את ההסכם, נשתדל להודיע לך בדואר אלקטרוני על כוונתנו לעשות כן, ובכל מקרה נוכל לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לאתר באופן מיידי. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף מייד עם חסימת גישתך לאפליקציה ו/או לאתר.

בסיום תקופת ההסכם, הינך נדרש/ת להסיר באופן מיידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מיידי משימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על ידנו.

הגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע"י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה ו/או האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האפליקציה ו/או האתר. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה ו/או האתר. המשך שימושך באפליקציה ו/או באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה ו/או באתר ובשירותים המוצעים בהם.

סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

פניה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת:info@andarsolutions.com

bottom of page